PCK PDF Print E-mail
Written by User   
Tuesday, 14 May 2013 12:01

Szkolne koło PCK zachęca uczniów do promowania zdrowego stylu życia, pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i doskonalenia zdrowia przez udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Olimpiada rozpoczyna się w październiku etapem szkolnym, na którym uczniowie rozwiązują test składający się z 20 pytań pozwalających na wyłonienie „najlepszego”. Tegoroczny etap szkolny wygrała uczennica kl IIb Helena Osielczak, która uczestniczyła również w etapie rejonowym.

Aby wzmocnić edukację młodzieży i podnieść poziom wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowania wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i wykształcanie nawyków ich przestrzegania szkolne koło PCK rokrocznie bierze udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbywają się w Chrzanowie. W zawodach uczestniczą drużyny, w których skład wchodzi 4 zawodników. Pokonują oni trasę, na której rozmieszczone są stacje z upozorowanymi poszkodowanymi np. porażenie prądem, utrata przytomności, niefortunny skok podczas  letnich kąpieli, krwotoki, złamania, zawodnicy napotykają również stację, na której muszą wykazać się wiadomościami teoretycznymi dotyczącymi wiedzy
o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie Humanitarnym oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Mimo trudu i wysiłku młodzież bierze udział w mistrzostwach z dużym zaangażowaniem i radością wykazując się dobrą pracą zespołową, umiejętnościami samodzielnego działania każdego z ratowników. Tegoroczne Mistrzostwa zakończyły się dla naszego Gimnazjum zajęciem III miejsca.

Biorąc pod uwagę znaczenie działalności charytatywnej bierzemy udział w kolejnych edycjach akcji pod nazwą „Gorączka złota” współpracując z Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Chrzanowie. Akcja ta polega na zbiórce złotych i srebrnych monet o nominałach 1,2,5,10,20 groszowych. Zebrane i posegregowane  według nominału monety przekazujemy  do siedziby ZR PCK, gdzie zostają one zważone, a otrzymany wynik podzielony zostaje przez ilość uczniów uczęszczających do naszego Gimnazjum.  Tegoroczne monety zebrane przez członków  szkolnego koła PCK zostały przekazane Towarzystwu "Nasz Dom".  Najważniejszym argumentem tej akcji jest radość niesienia pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin biednych i patologicznych.

 

„Szkoła Promująca Zdrowie”

Zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane, a wykształcenie człowieka wpływa
w istotny sposób na jego zdrowie. Aby rozbudzić zainteresowania uczniów własnym zdrowiem i rozwojem oraz wyposażyć w wiadomości i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań prozdrowotnych, a przede wszystkim stworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników w naszym Gimnazjum w latach 2010/2013 realizowany był program edukacyjny „Szkoła Promująca Zdrowie” . Realizacja tego projektu opierała się w oparciu o pięć standardów:

 • pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie;
 • zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań;
 • prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności;
 • tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników; zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników; uczestnictwu, partnerstwu                        i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
 • tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

W okresie trzech lat nasza szkoła podjęła następujące tematy dotyczące oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia:

 • Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym
 • Pierwsza Pomoc
 • Higiena osobista i otoczenia
 • Higiena jamy ustnej
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
 • Nałogi i umiejętność ich odmawiania
 • Zapobieganie używania środków psychoaktywnych, narkotyków

W ramach realizacji powyższych tematów zostały podjęte następujące zadania.

1. Nawiązanie współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chrzanowie

 • program edukacyjny  „Trzymaj Formę”. Celem programu jest edukacja
  w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety
  w oparciu o odpowiedzialność indywidualną. Realizacja programu oparta na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami,
  i środowiskiem lokalnym, opracowują własne metody propagowania zasad zdrowego stylu życia. Program realizowany jest w naszej szkole pod kierunkiem szkolnego koordynatora pani Edyty Dęsoł,
 • Aby podjąć trud realizacji zadań tworzenia szkoły wolnej od dymu tytoniowego w bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program realizowany jest przez nauczycieli, pedagoga szkolnego, a także przygotowanych liderów młodzieżowych. W pierwszej części programu omówiliśmy proces uzależnienia od nikotyny, psychospołeczne czynniki ryzyka inicjacji palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw do niepalenia
  i odpowiedzialności za własne zdrowie. Druga część opierała się na zajęciach warsztatowych, w których położyliśmy główny nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, a przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia
 • Działania profilaktyczne „Świtowy Dzień bez Tytoniu”, „Światowy Dzień Walki z AIDS” promujące zdrowy styl życia. Akcje te zostały prowadzone
  z udziałem pedagoga szkolnego oraz pani mgr Jolanty Kubisty – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie, która udostępniła nam materiały edukacyjne w formie plakatów, ulotek, broszurek, prezentacji multimedialnych. Poprzez współpracę z nauczycielami – wychowawcami zorganizowane zostały również lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.  Aby zwrócić uwagę mieszkańców naszej gminy na szkodliwy wpływ nikotyny na organizm człowieka uczniowie naszego Gimnazjum przeszli ulicami miasta niosąc transparenty
  i plakaty antynikotynowe. Młodzież rozdawała również przechodniom ulotki informujące o szkodliwości palenia.
 • Skierowanie do wychowawców otrzymanych broszurek informacyjnych
  i „Dziecko z cukrzycą w szkole”, „Informacje ogólne na temat cukrzy”, „Broszurka informacyjna dla rówieśników dzieci chorych na cukrzycę” oraz prezentacji multimedialnej „Kontroluj cukrzycę, ciesz się życiem, cukrzyca przewodnik dla rówieśników, poradnik dla rodziców”.
 • Przekazanie uczniom otrzymanych od Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Chrzanowie ulotek  związanych ze społeczną kampanią przeciwko meningokokom, a w szkole  udostępnienie prezentacji multimedialnej „Meningokoki - Podstępny Wróg”.

2. Zorganizowanie zajęć dydaktycznych i wychowawczych z udziałem specjalistów takich jak higienistka szkolna, pielęgniarka, lekarz stomatolog, dietetyk reedukacji żywieniowej „Natur House”. Uczniowie wzięli także udział w spotkaniu z kosmetyczką na temat „Zdrowe odżywianie a zdrowa skóra”. Oprócz prezentacji multimedialnej i mini wykładu dostarczone zostały uczniom plakaty, ulotki, broszurki edukacyjne.

3. Spotkanie z położną w ramach lekcji WDŻ w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Trzebini. Prelekcja dotyczyła higieny okresu dojrzewania.

4. Zajęcia lekcyjne o tematach m.in. „Czy wiesz co jesz”, „Piramida zdrowego żywienia”, „Zmiany zachodzące w okresie dojrzewania”. Uczniowie wykonywali gazetki, collage, prezentacje multimedialne dotyczące prezentowanych tematów. Bardzo ważnym krokiem było przeprowadzenie badań w formie ankiety „Sprawdź jak dbasz o zdrowie”, w której uczniowie wypowiadali się na temat żywienia, aktywności fizycznej i dbałości o ciało. Ewaluacja wykazała, iż uczniowie poprawili swoje nawyki żywieniowe, niemniej jednak nie można zaprzestać edukacji zachowań sprzyjających zdrowiu.

5. Zajęcia edukacyjne odbywające się w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie

Uczniowie poznawali zakres działań  instytucji czuwającej nad stanem zdrowia ludzi na danym terenie, organizacji pomocy lekarskiej, najczęściej spotykanych przypadków chorobowych oraz profilaktyki leczenia. Na spotkaniach omawiane były również konsekwencje nieprawidłowego odżywiania się: osteoporoza, skrzywienia, co znalazło odbicie w  spotkaniu z dietetyczką, która  przeprowadziła prelekcję na temat zasad prawidłowego odżywiania się.

6. Seminarium edukacyjne „Policzmy się z rakiem”. Seminarium rozpoczęło się wykładem na temat profilaktyki raka piersi, uczniowie poznali również metody samobadania.

7. Zajęcia odbywające się w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie. W czasie pobytu w Strażnicy uczniowie zapoznali się z pracą strażaków, sprzętem ratowniczo-gaśniczym będącym w ich dyspozycji, jak również zostały pokazane
w ramach prowadzonej prelekcji zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu
i unikania zagrożeń oraz zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

8. Spotkanie z policjantem, który przeprowadził fachowe zajęcia pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.

9.  Spotkanie z policją i strażą graniczną - gimnazjaliści wzięli udział w prelekcji dotyczącej szkodliwego działania substancji psychoaktywnych na organizm oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich. Odbyła się również prezentacja możliwości
i umiejętności psa do wykrywania narkotyków, który wraz z opiekunem, dyrekcją szkoły i policją przeszedł przez wszystkie uczące się klasy w naszym gimnazjum.

10. Uczniowie odwiedzili także Główną Komendę Policji w Krakowie, gdzie zapoznali się z pracą policji wydziału prewencji, ruchu drogowego oraz wydziału kryminalnego. Mieli możliwość wykonania własnych odcisków linii papilarnych, zabezpieczania śladów przestępstwa oraz dowiedzieli się w jaki sposób powstaje portret pamięciowy osoby podejrzanej o dokonanie czynu karalnego. W trakcie spotkania poruszane były tematy bezpieczeństwa, uzależnień  i odpowiedzialności karnej

11. program edukacyjny „Twój piękny Uśmiech”. Zaproszony do naszej szkoły stomatolog określił zakres działań na rzecz zdrowia jamy ustnej, prezentował zestaw praktycznych wskazań co i jak robić aby mieć zdrowe i piękne zęby.

12. Turnieje sportowe szkolne

13.  Biegi poranne

14.  Zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej, siatkówki, koszykówki

15.  Bieg przez Puszczę Dulowską

16. Wyjazdy na narty

17. Wyjazdy na basen

18. Udział w konkursie o zdrowym stylu życia- I miejsce w etapie centralnym

19.  Pokoleniowy Bieg po Zdrowie

20.  Program administrowany przez Agencję Rynku Rolnego „Szklanka mleka”

21.  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Olimpiada rozpoczyna się w październiku etapem szkolnym, na którym uczniowie rozwiązują test składający się z 20 pytań pozwalających na wyłonienie „najlepszego”. Tegoroczny etap szkolny wygrała uczennica kl IIb Helena Osielczak, która uczestniczyła również w etapie rejonowym.

22. Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, które odbywają się w Chrzanowie. W zawodach uczestniczą drużyny, w których skład wchodzi 4 zawodników. Pokonują oni trasę, na której rozmieszczone są stacje z upozorowanymi poszkodowanymi np. porażenie prądem, utrata przytomności, niefortunny skok podczas  letnich kąpieli, krwotoki, złamania, zawodnicy napotykają również stację, na której muszą wykazać się wiadomościami teoretycznymi dotyczącymi wiedzy o Czerwonym Krzyżu, Międzynarodowym Prawie Humanitarnym oraz wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Mimo trudu i wysiłku młodzież bierze udział w mistrzostwach z dużym zaangażowaniem i radością wykazując się dobrą pracą zespołową, umiejętnościami samodzielnego działania każdego z ratowników. Tegoroczne Mistrzostwa zakończyły się dla naszego Gimnazjum zajęciem III miejsca.

23.  Program Profilaktyczny Szkoły, „Dopóki masz wybór”- plakaty na temat szkodliwości uzależnień, happening (krzyżówka o tematyce profilaktyki uzależnień, ozdabianie koszulek hasłami promującymi zdrowy styl życia, prezentowanie piosenek). Prelekcja „Od niewiedzy do  świadomego wyboru”, „Narkotykowe dylematy”

24. Ogólnopolska kampania „Szkoła bez Przemocy”- spotkanie i prezentacja multimedialna dotycząca profilaktyki przemocy „Stop Przemocy”, happening „Kibicuję Fair-play” ( strój kibica,  plakat, doping fair-play, zabawy sportowe ), Program społeczny „Szkoła bez przemocy” jest prowadzony przez grupy wydawnicze Polskapresse i Media Regionalne, a partnerem jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkołach poprzez większe uświadomienie problemu,  kreowanie właściwych postaw wobec przemocy oraz dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które będą zwalczać to zjawisko.