Regulamin Samorządu Uczniowskiego Print E-mail

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(Ze zmianami z dn. 3.IX. 2004)

Podstawa prawna

 1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty ( tekst ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21.08.2004 r. – Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808) oraz statutu gimnazjum nr 1 w Trzebini.
 2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 1 w Trzebini.
 3. Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego.
 3. Organy Samorządu Uczniowskiego.
 4. Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 5. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego.
 6. Przepisy końcowe

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie. <il>Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum nr 1 w Trzebini.

Rozdział 2

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Do kompetencji samorządu należy:

 1. Uchwalenie regulaminu samorządu
 2. Wnoszenie o zmiany w regulaminie
 3. Uchwalenie planu pracy samorządu na rok szkolny
 4. Przedstawienie wniosków o nagrodę lub karę dla ucznia

Ponadto samorząd ma prawo do:

 1. Zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi wymaganiami
 2. Jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu
 3. Organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań
 4. Redagowania i wydawania gazety szkolnej
 5. Organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
 6. Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Rozdział 3

Organy Rady Samorządu Uczniowskiego

Organami Rady Samorządu są

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca
 3. Sekretarz
 4. Sekcje doraźne i stałe
 5. Samorządy klasowe

Kadencja Rady Uczniowskiej trwa dwa lata. Wybory uzupełniające odbywają się co roku.

Rada Samorządu przedstawia semestralne sprawozdania ze swojej działalności samorządom klasowym, które otrzymane informacje przenoszą na grunt klasy.

Zebranie Radu Samorządu zwoływane jest na wniosek przewodniczącego rady lub w sytuacjach wyjątkowych przez przewodniczącego klasy.

Rada podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykle większością głosów przy dwóch trzecich obecnych.

Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. Rada Samorządu jest jedynym przedstawicielem ogółu uczniów
 2. Opracowuje i przedstawia plam racy samorządu
 3. Jest bezpośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej
 4. Radzie Samorządu podlegają samorządy klasowe
 5. Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawie ważnych spraw dla szkoły
 6. Przedstawiciel Rady Samorządu ma prawo uczestniczyć w obradach Rady Pedagogicznej

Zadania Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Reprezentuje Samorząd wobec organów szkoły
 2. Kieruje pracą Samorządu
 3. Organizuje współdziałanie Rady z samorządami klasowymi
 4. Przewodniczy zebraniu samorządów klasowych
 5. Współpracuje z opiekunem w sprawach finansów

Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Samorządu

 1. W czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki
 2. Współtworzy plan pracy
 3. Jest pełnomocnikiem przewodniczącego

Zadania sekretarza Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Opiekuje się dokumentacją Samorządu
 2. Protokołuje zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego
 3. Prowadzi dokumentację finansową

Każda klasa na początku września wybiera samorząd klasowy złożony z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.

Samorządy klasowe reprezentują klasę na zewnątrz.

Samorządy klasowe ściśle współpracują z Radą Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział 4

Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza.

Rozdział 5

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

 1. Regulamin Samorządu
 2. Ordynacja wyborcza
 3. Zeszyt protokołów
 4. Semestralne sprawozdania z pracy samorządu

Rozdział 6

Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 2. Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego
 3. Prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych
 4. Ma prawo do opiniowania wszelkich działań Samorządu Uczniowskiego
 5. Współtworzy wizerunek Samorządu
 6. Mobilizuje Samorząd do podejmowania nowych wyzwań
 7. Jest doradcą we wszystkich sprawach dotyczących nowych wyzwań
 8. Jest doradcą we wszystkich sprawach dotyczących Samorządu
 9. Jest jedyną osobą, którą w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu

Rozdział 7

Przepisy końcowe

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Uczniowie występujący w obronie Praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Sposób uchwalenia i zatwierdzenia regulaminu: Regulamin będzie zatwierdzony w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.

Samorząd Uczniowski w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

 

 UCZEŃ MA PRAWO DO:

 • wiedzy o prawach i środkach, jakie przysługują uczniom w przypadku naruszenia ich praw,
 • właściwego zorganizowania czasu wolnego,
 • opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • korzystania z pomocy stypendialnej, medycznej, socjalnej, psychologicznej i pedagogicznej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • wywoływania imieniem i nazwiskiem, a nie „numerem” z dziennika,
 • swobody wyrażania myśli, poglądów, sumienia i wyznania (poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne),
 • swobodnego dostępu na zajęcia lekcyjne (nie powinno się ograniczać tego prawa poprzez wypraszanie ucznia z klasy lub nie wypuszczanie go z sali lekcyjnej z błahych powodów),
 • rozwijania zainteresowań,
 • korzystania z biblioteki szkolnej, stołówki i obiektów sportowych,
 • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • nauczania indywidualnego i egzaminów eksternistycznych,
 • odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych; w przypadku braku możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych (+15°C) dyrektor szkoły czasowo zawiesza zajęcia szkolne,
 • wyboru samorządu klasowego oraz rady uczniowskiej,
 • wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie,
 • uczniowie klasy pierwszej, na początku pierwszego semestru, mają prawo do tzw. okresu ochronnego, trwającego dwa pierwsze tygodnie semestru, w którym nauczyciel nie ma prawa wystawić uczniowi oceny niedostatecznej,

do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i f

 

Nasza Szkoła

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator