projekt j. niemieckiego PDF Print E-mail
Written by User   
Thursday, 28 January 2016 17:50

 

 

Projekt  „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła”

 

 

 

Program jest organizowany przez Goethe-Institut we współpracy z ORE i pod patronatem Ambasady Republiki Niemiec.

Główne działania uczestników projektu koncentrują się na  nauczania języka niemieckiego jako języka obcego.

1. Celem projektu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” jest stworzenie szkołom możliwości rozwoju w następujących obszarach:

 • aktywizujące metody pracy z uczniem,
 • kształcenie kompetencji kluczowych,
 • wspieranie wielojęzyczności,
 • kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych,
 • przejmowanie przez uczniów inicjatywy,
 • otwarcie szkoły na zewnątrz,
 • demokratyzacja życia w szkole.

2. Projekt „Odznaka jakości” koncentruje się na nowatorskich metodach i pomysłach.

 • Projekty edukacyjny
 • Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
 • Uczniowie przejmują inicjatywę
 • Nauczanie dwujęzyczne (CLIL)
 • Stosowanie technologii informacyjnej (TIK)
 • Otwarcie szkoły na zewnątrz

3. Uczestnicy

Nauczyciele skupieni wokół działań projektowych tworzą ZESPÓŁ. W skład zespołu wchodzą

- wszyscy uczący nauczyciele języka niemieckiego

- wybrani nauczyciele innych przedmiotów

- dyrektor szkoły

4. Zadania dla uczestników

Uczestnicy muszą wykonać wszystkie zadania obowiązkowe zgodnie z wymaganiami i harmonogramem programu.

4.1.1. Projekt edukacyjny

Wszyscy nauczyciele języka niemieckiego muszą w ciągu roku szkolnego przeprowadzić jeden językowy projekt edukacyjny, którego realizacja zamknie się w 5 godzinach lekcyjnych. Ostatnia faza projektu czyli prezentacja musi się odbyć na forum szkoły, klasy lub grupy.

4.1.2. Metoda „Lernen durch Lehren”

Wszyscy nauczyciele języka niemieckiego muszą przynajmniej raz w miesiącu (10 razy w ciągu całego roku szkolnego) przeprowadzić lekcję według metody „Lernen durch Lehren”.

Ogólne założenia stosowania metody „Lernen durch Lehren”:

- uczniowie przejmują rolę nauczyciela i prowadzą zajęcia,

- uczniowie prowadzący zajęcia (przy pomocy nauczyciela) przygotowują i opracowują dydaktycznie materiał, który będzie wprowadzony podczas lekcji,

- uczniowie sprawdzają przy pomocy przygotowanych wcześniej narzędzi (testy, sprawdziany, ćwiczenia kontrolne itp.) poziom percepcji zaprezentowanego materiału u klasy,

- uczniowie przygotowują dla klasy ćwiczenia utrwalające wprowadzony materiał,

4.1.3. Zajęcia prowadzone w języku obcym

Językiem dominującym podczas wszystkich lekcji języka obcego prowadzonych w szkole uczestniczącej w programie „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” powinien być język docelowy czyli niemiecki.

Obowiązkowe formy udokumentowania zajęć:

Autorefleksja wszystkich nauczycieli języka niemieckiego na temat zmiany stopnia częstotliwości używania języka docelowego podczas zajęć szkolnych

4.1.4. Spotkania informacyjne

W każdym semestrze szkoła organizuje jedno spotkanie, na którym rada pedagogiczna zostanie poinformowana o przebiegu działań w ramach programu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” i ich rezultatach.

4.1.5. Uczniowie przejmują inicjatywę

Gremium reprezentujące społeczność uczniów  przeprowadzi raz na semestr imprezę (inicjatywę uczniowską) wynikającą z zapotrzebowania społeczności uczniowskiej.

4.2. Zadania do wyboru (dodatkowe)

W czasie trwania programu szkoła musi wybrać co najmniej jedno zadanie dodatkowe, które będzie zrealizowane przez jej uczestników w ramach programu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła”.

4.2.1 Nauczanie bilingwalne (eksperymentowanie z metodą CLIL)

W czasie trwania programu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” w szkole przeprowadzone zostaną przynajmniej 3 lekcje metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego w języku niemieckim.

4.2.2. Stosowanie technologii informacyjnej (projekt międzyprzedmiotowy)

Zespół minimum 2 nauczycieli różnych przedmiotów przeprowadzi projekt edukacyjny, który będzie realizował treści z podstawy programowej obu przedmiotów. Dodatkowym warunkiem jest użycie technologii informacyjno-komunikacyjnej.

4.2.3. Otwarcie szkoły na zewnątrz

Szkoła zorganizuje w ciągu roku szkolnego przynajmniej jedną imprezę (lub inicjatywę społeczną) we współpracy z lokalną organizacją, instytucją, inną placówką edukacyjną lub też z lokalnym zakładem pracy.

4.2.4. Lekcja otwarta

Nauczyciel będący uczestnikiem programu przeprowadzi przynajmniej jedną lekcję otwartą, w której udział wezmą członkowie zespołu lub inni nauczyciele uczący w szkole.

Celem nadrzędnym tego zadania jest pokazanie zastosowania podczas lekcji metod aktywizujących i grupowych form pracy.

5. Dokumentowanie pracy uczestników

Wszystkie zadania realizowane w ramach programu „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” muszą być dokumentowane.

6. Certyfikaty i nagrody

Każda szkoła i Każdy nauczyciel uczestniczący w programie „Odznaka jakości Schule im Wandel – Zmieniająca się szkoła” otrzyma dyplom uczestnictwa.

Każda szkoła, której uczestnicy wykonają wszystkie zadania przewidziane w harmonogramie projektu i spełnią wszystkie kryteria, otrzyma certyfikat laureata programu.